martes, 16 de octubre de 2012

La intención en sanaciónLas disciplinas biomédicas han experimentado un notable avance en los últimos decenios de la mano de la mejora de la ciencia y la tecnología. Enormes esfuerzos e inversiones nos han provisto de fármacos mejorados, posibilidades quirúrgicas y reparadoras nunca vistas, medios diagnósticos de gran potencia y sofisticados cuidados.

Los profesionales de la medicina deben acceder a los estudios con brillantes expedientes y desarrollar una labor de aprendizaje dura y exigente durante muchos años. En ese tiempo se les proveerá de conocimientos y tecnologías para llevar a cabo su misión. Jamás en la historia los custodios de la sanación han tenido en sus manos herramientas tan potentes.

Sin embargo, pertenezco a un grupo de médicos menos sofisticado. Acostumbrado a caminar cerca del paciente y sus familias, cerca de donde viven las personas, conocedor incluso del domicilio de las mismas. Somos médicos cuya mayor tecnología es la palabra, la escucha, la comunicación. Un colectivo algo relegado, que ejerce sus obligaciones en condiciones de saturación y con escasos medios. Los médicos de familia quizá tengamos menos glamour que otras especialidades pero nos enorgullece nuestro modo de ejercer la medicina centrado en el paciente.

Desde mi punto de vista me llama la atención una omisión en la cultura sanitaria, en los planes de estudio, en la práctica clínica. El olvido se llama la intención en sanación. Y tiene que ver con la visión, la misión y los valores pero los trasciende y mira más allá.

En todas las épocas, desde el chamán siberiano hasta el sanador tolteca, era imprescindible para el terapeuta tener una intención correcta que confiriera sentido a la técnica. Es cierto que  siempre se supone el bien del paciente, pero pasa como con el valor en el ejercito, hasta que no se demuestra no se puede dar fe.

Al igual que un maestro violonchelista, todo profesional debería trabajar hacía la virtud para emitir la música más delicada, para ser capaz de transmitir un mensaje más puro a los oyentes. Este principio básico puede corromperse por otros valores más espúreos como son el poder, el dinero  y la fama, eso ya lo conocen.

El crisol de toda época de ajustes puede animar a una revolución profesional en todos los ámbitos, que sirva de acicate para que devengamos en mejores personas.

Prestar atención a la intención será un detalle necesario. Una costumbre sana que como lavarse las manos antes de las comidas nos proteja de contaminantes como la prisa o estar desafinados. Disponer una intención correcta en cada instante distingue el lienzo vital de un maestro del de un aprendiz. El pulso de la pincelada marca una diferencia.

Publicado en el emotional 

Qëllim në shëriminDisiplinat Biomedical kanë bërë përparime të konsiderueshme në dekadat e fundit në duart e përmirësimit të shkencës dhe teknologjisë. Përpjekjet e mëdha dhe investimet e na kanë dhënë drogë të përmirësuara, kirurgjike dhe mundësitë tonik fshehtën, kujdesit diagnostike të fuqishme dhe të sofistikuara.

Profesionistëve mjekësor të kenë qasje në të dhënat e studimeve të shkëlqyer dhe të zhvillojnë një detyrë e vështirë dhe kërkojnë të mësuarit për shumë vite. Në atë kohë ata do të ofrojnë njohuri dhe teknologji për të përmbushur misionin e saj. Asnjëherë në historinë e kujdestarëve të shërimit kanë pasur duart e tyre mbi mjeteve të tilla të fuqishme.

Megjithatë, unë i përkasin një grupi të mjekëve më pak të sofistikuara. Mësuar të ecin në afërsi të pacientit dhe familjet e tyre, në afërsi të vendit ku jetojnë njerëzit, madje edhe duke e ditur adresën e njëjtë. Ne jemi mjekë të cilëve më i madh teknologji është, fjala dëgjuarit dhe komunikimi. Një diçka kolektive zbresë, ai kryen obligimet e veta sipas kushteve të ngopura dhe me mjete të vogla. Mjekët e familjes kanë ndoshta më pak joshës se sa specialitete të tjera, por ne jemi krenar për mënyrën se si ne praktikë mjekësi pacienti në qendër.Nga këndvështrimi im unë jam i goditur nga një mosveprim në kulturën shëndetësore në programin mësimor, në praktikën klinike. Oblivion quhet qëllimi shërimit. Dhe kjo ka të bëjë me misionin, vizionit dhe vlerave, por kapërcen ato dhe të shohim përtej.

Në çdo moshë, nga shërues shaman siberian të Toltec, ishte thelbësore për terapist që të ketë një qëllim të drejtë të bisedojë për kuptimin e artit. Ajo është gjithmonë e vërtetë se e mirë e pacientit, por me vlerë të kaluar si ushtri, derisa ai është provuar nuk mund të dëshmojnë.

Si një violonçelist master, çdo profesional duhet të punojnë në drejtim të virtytit të lëshojë muzikë më delikate, të jetë në gjendje të përcjellë një mesazh për dëgjuesit pastër. Ky parim themelor mund të jetë korruptuar nga vlerat e tjera të rreme, të tilla si paratë pushtet dhe famë, unë tashmë e di.

Tenxhere shkrirja e çdo moshe mund të inkurajojnë vendosjen revolucion profesionale në të gjitha fushat për të shërbyer si nxitje për devengamos njerëz më të mirë.

Vëmendje në detaje do të jetë një qëllim nevojshme. Një zakon i shëndetshëm si larja e duarve para ngrënies na mbrojë nga ndotesve sa më shpejt të jetë ose detuned. Duke pasur një qëllim të drejtë në çdo moment me rëndësi jetike kanavacë dallon një mjeshtër i një nxënës. Pulsi i pash bën një dallim.

Botuar në emocional


La intenció en sanació

 Les disciplines biomèdiques han experimentat un notable avanç en els últims decennis de la mà de la millora de la ciència i la tecnologia. Enormes esforços i inversions ens han proveït de fàrmacs millorats, possibilitats quirúrgiques i reparadores mai vistes, mitjans diagnòstics de gran potència i sofisticats cures.

Els professionals de la medicina han d'accedir als estudis amb brillants expedients i desenvolupar una tasca d'aprenentatge dura i exigent durant molts anys. En aquest temps se'ls proveirà de coneixements i tecnologies per dur a terme la seva missió. Mai en la història els custodis de la sanació han tingut a les seves mans eines tan potents.

No obstant això, pertanyo a un grup de metges menys sofisticat. Acostumat a caminar prop del pacient i les seves famílies, prop d'on viuen les persones, coneixedor fins i tot del domicili de les mateixes. Som metges la major tecnologia és la paraula, l'escolta, la comunicació. Un col · lectiu alguna cosa relegat, que exerceix les seves obligacions en condicions de saturació i amb escassos mitjans. Els metges de família potser tinguem menys glamour que altres especialitats però ens enorgulleix la nostra manera d'exercir la medicina centrat en el pacient.Des del meu punt de vista em crida l'atenció una omissió en la cultura sanitària, en els plans d'estudi, en la pràctica clínica. L'oblit es diu la intenció en sanació. I té a veure amb la visió, la missió i els valors però els transcendeix i mira més enllà.

En totes les èpoques, des del xaman siberià fins al sanador tolteca, era imprescindible per al terapeuta tenir una intenció correcta que conferís sentit a la tècnica. És cert que sempre se suposa el bé del pacient, però passa com amb el valor en l'exèrcit, fins que no es demostra no es pot donar fe.

Igual que un mestre violoncel · lista, tot professional hauria de treballar cap a la virtut per emetre la música més delicada, per ser capaç de transmetre un missatge més pur als oients. Aquest principi bàsic pot corrompre per altres valors més espuris com són el poder, els diners i la fama, això ja ho coneixen.

El gresol de tota època d'ajustos pot animar una revolució professional en tots els àmbits, que serveixi d'esperó perquè devengamos en millors persones.

Prestar atenció a la intenció serà un detall necessari. Un costum sana que com rentar-se les mans abans dels àpats ens protegeixi de contaminants com la pressa o estar desafinats. Disposar una intenció correcta en cada instant distingeix el llenç vital d'un mestre del d'un aprenent. El pols de la pinzellada marca una diferència.

Publicat al emotional


(traducción automática) 


Foto: 'salutation'
http://www.flickr.com/photos/7941044@N06/690843882


'Equilibrium'
http://www.flickr.com/photos/66656285@N00/4091149916


 

No hay comentarios: